درباره ما › منشور اخلاقی 

منشور اخلاقی

به نام خداوند جان و خرد
منشور اخلاقی توسعه بازرگانی نصر معین


ما کارکنان شرکت توسعه بازرگانی نصر معین با یاری ایزد منان عهد می بندیم که:
 • خداوند سبحان را درهمه حال حاضر وناظر بر اعمال ورفتار خود دانسته و فرصت خدمت به مشتری را موهبت الهی می دانیم.
 • انتقال تجربیات، دانش واطلاعات لازم به همکاران در جهت پیشبرد اهداف سازمانی و فرآیند کار تیمی و گروهی را یکی از پایه های اساسی فعالیت ها قرار می دهیم.
 • اسرار و مستندات شرکت و مشتریان امانت در نزد ما تلقی می شود.
 • مشتریان شرکای تجاری ما هستند و معتقدیم نتیجه معامله با مشتری باید برد/ برد باشد.
 • نظم وانضباط، آراستگی، وقت شناسی، دقت ومهارت در انجام امور از اصول اساسی فعالیت های ما است.
 • مدیران و کارکنان همواره در جهت افزایش دانش و آموخته ها، بهبود نگرش و پرورش مهارت های خویش می کوشند.
 • صداقت درگفتار و سلامت در رفتار و احترام به مشتری و رعایت اخلاق حرفه ای در کسب و کار را محور اساسی توفیق در فعالیت ها می دانیم.
 • منافع شرکت را بر منافع شخصی خود مقدم دانسته وبا ارائه خدمات مناسب و شایسته، رشد و تعالی شرکت را مد نظر داریم.
 • مشتریان سازمان را با ارزش ترین و رفیع ترین سرمایه خود دانسته و معتقدیم رمز موفقیت در رضایت مشتریان از خدمات ماست.
 • در برخورداری از روحیه بالای مسئولیت پذیری، پاسخگویی و نقد پذیری کوشش نموده و پیگیری مداوم و هوشمندانه امور تا حصول نتیجه مطلوب را سر لوحه کار خود قرار دهیم.
 • دراستفاده بهینه از منابع و امکانات شرکت در راستای اهداف سازمان و توجه به اصول حرفه ای انجام فعالیت ها بمنظور ارتقا جایگاه نام شرکت تمامی مساعی خود را بکار می گیریم.
 • هماهنگی و اطاعت از قوانین مرتبط با کسب وکار در کشور عزیزمان ایران و ترویج اقدامات در حفظ محیط زیست و جامعه را مد نظر داریم.  


 
علی معمار
مدیر عامل