مدیران 

مشخصات و سوابق تحصیلی و شغلی مدیران ارشد شرکت عنوان شرکت به شرح زیر است.
فریدون کیانی فر
رئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیات مدیره
برزو بی غم
عضو هیئت مدیره