فعالیتهای ما › محصولات کشاورزی و باغی 

محصولات کشاورزی و باغی

شرکت توسعه بازرگانی نصر معین با جمع آوری محصولات مرغوب کشاورزی داخل و صادرات آن به کشورهای مختلف گام های مهمی را در جهت رشد‍، معرفی و صادرات محصولات کشاورزی مرغوب ایرانی به سایر کشور ها برداشته است.