فعالیتهای ما › آبزی پروری 

آبزی پروری

شرکت توسعه بازرگانی نصر معین از شرکتهای پیشرو در تجهیزات حوزه آبزی پروری در کشور می باشد. این شرکت تاکنون انواع قفس های پرورش ماهی در دریا و پشت سدی را از کشورهای نروژ و چین و با همکاری تولیدکنندگان ایرانی برای شرکتهای داخلی تامین نموده است و تا به امروز قدم های بزرگی در پیشرفت آبزی پروری برداشته است.